Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mildewed /'mildju:d/  

  • Tính từ
    bị mốc, có nấm mốc