Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ molder)
    nát vụn ra, đổ nát
    phế tích nát vụn của một toà lâu đài cổ