Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xây dựng (nhà cửa…)
  đặt (câu)
  vẽ, dựng (hình)

  * Các từ tương tự:
  constructer, constructible, construction, constructional, constructionally, constructionist, constructive, constructive interference, constructively