Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dựng đứng
  stand erect
  đứng thẳng người
  cương cứng (dương vật…)
  Động từ
  dựng
  erect a monument
  dựng một đài kỷ niệm
  erect a tent
  dựng lều

  * Các từ tương tự:
  erectable, erecter, erectile, erectility, erection, erectly, erectness, erectopatent, erector