Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constructive /kən'strʌktiv/  

 • Tính từ
  [có tính cách] xây dựng
  constructive criticism
  lời phê bình xây dựng

  * Các từ tương tự:
  constructive interference, constructively, constructiveness