Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bịa, bịa đặt
  fabricate an accusation
  bịa ra một lời kết tội
  làm giả
  lá phiếu bầu giả mạo

  * Các từ tương tự:
  fabricated, fabricated house