Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counterfeit /'kaʊntəfit/  

 • Tính từ
  giả, giả mạo
  counterfeit money
  tiền giả
  Danh từ
  đồ giả, vật giả mạo
  Động từ
  giả mạo
  counterfeit somebody's handriting
  giả tạo chữ viết của ai

  * Các từ tương tự:
  counterfeiter