Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giả bộ, giả vờ
  feign illness
  giả bộ ốm

  * Các từ tương tự:
  feigned