Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giả vờ, giả đò
    bịa, bịa đặt
    giả, giả mạo