Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phát minh, sáng chế
  bịa ra
  can't you invent a better excuse?
  Anh không bịa ra được một lý do xin lỗi nào hay hơn sao?

  * Các từ tương tự:
  inventable, inventible, invention, Invention and innovation, Invention and official financing, inventional, inventive, inventively, inventiveness