Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Invention and innovation   

  • (Kinh tế) Phát minh và phát kiến