Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Invention and official financing   

  • (Kinh tế) Can thiệp và tài trợ chính thức