Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phát minh, sự sáng chế; vật sáng chế, điều phát minh
  the invention of radio by Marconi
  sự phát minh ra máy thu thanh bởi Marconi
  những phát minh khoa học của thế kỷ 20
  sự bịa ra
  necessity is the mother of invention

  * Các từ tương tự:
  Invention and innovation, Invention and official financing, inventional