Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sợi, chỉ (để đan, thêu)
  (khẩu ngữ) chuyện bịa; chuyện thêu dệt; chuyện
  spin a yarn
  kể chuyện thêu dệt (nhiều khi với mục đích đánh lừa)
  Động từ
  kể chuyện; nói chuyện huyên thuyên
  chúng tôi thức nói chuyện huyên thuyên đến tận nửa đêm

  * Các từ tương tự:
  yarn-beam, yarn-spinner