Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  cao
  cô ta cao hơn tôi
  a tall tree
  một cây cao
  he's six feet tall
  cô ta cao sáu bộ
  ten feet tall
  xem foot
  walk tall
  xem walk

  * Các từ tương tự:
  tall order, tall story, tallboy, tallish, tallness, tallow, tallow-chandler, tallow-face, tallowy