Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (như) gizmo (số nhiều gismos)
    (tiếng lóng) đồ dùng, đồ đạc

    * Các từ tương tự:
    gismo, gizmo