Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  truyên ngụ ngôn
  truyền thuyết
  a land famous in fable
  một vùng đất nổi tiếng về truyền thuyết
  chuyện bịa
  phân biệt sự kiện thực với chuyện bịa

  * Các từ tương tự:
  fabled, fabler