Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hư cấu, hoang đường