Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Dụng cụ, đồ dùng
  A new gadget for opening tins
  Dụng cụ mới để mở đồ hộp

  * Các từ tương tự:
  gadgetry, gadgety