Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tạo ra, sự sáng tạo
  the creation of the world in seven days
  sự sáng tạo ra thế giới trong bảy ngày
  (thường the Creation) sự sáng tạo ra thế giới (theo Kinh thánh)
  (thường Creation) tạo hóa, tạo vật
  all of the God's creation
  tất cả tạo phẩm của Chúa
  the biggest liar in Creation
  kẻ nói dối nhất trần gian
  tác phẩm, vật được tạo ra
  các tác phẩm của các nhà thơ và các nghệ sĩ
  kiểu áo mới [sáng tạo ra], kiểu mũ mới [sáng tạo ra]
  những kiểu áo mũ mới nhất của các nhà thời trang Luân Đôn

  * Các từ tương tự:
  creational, creationism