Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmos /'kɒzmɒs/  

  • Danh từ
    the cosmos
    (số ít)
    vũ trụ