Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hình thành; sự thành lập
  the formation of a new government
  sự thành lập một chính phủ mới
  (địa lý; địa chất) thành hệ
  sự cấu tạo (từ mới…)
  đội hình
  aircraft flying in formation
  máy bay bay theo đội hình