Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tổ chức
  organize an expedition
  tổ chức một cuộc (một đoàn) thám hiểm
  organize a club
  tổ chức một câu lạc bộ
  organize a protest meeting
  tổ chức một cuộc biểu tình phản đối
  tổ chức nông dân vào hợp tác xã

  * Các từ tương tự:
  organized, organizer