Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhóm, đội, phe
    các nhóm chống lãnh đạo trong nội bộ đảng