Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    bọn, tụi, phường, bè lũ

    * Các từ tương tự:
    cliquey