Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  toán quân; tiểu đội
  nhóm, đội
  the Olympic Squad
  đội quốc gia dự Thế vận hội

  * Các từ tương tự:
  squad car, squaddie, squaddy, squadron