Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đoàn (kịch); gánh (hát)
  a dance troupe
  đoàn múa

  * Các từ tương tự:
  trouper