Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xích đông
  (thường số nhiều) dấu ngoặc
  ngoặc đơn
  dấu ngoặc vuông
  angle brackets (cách viết khác braces)
  dấu ngoặc ôm
  nhóm, lứa
  be in the lower (the higherincome bracket
  ở nhóm có lợi tức thấp (cao) nhất
  the 20-30 age bracket
  lứa tuổi từ 20-30
  Động từ
  đỡ bằng xích đông
  đặt trong ngoặc
  bracket A with B [together]; bracket A with B
  xếp A và B vào cùng nhóm
  xếp anh ta vào nhóm người cực đoan trong đảng là sai, quan điểm của anh ta rất ôn hòa

  * Các từ tương tự:
  bracket standard