Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sắp xếp, thu xếp
  dispose the chairs in a semicircle
  sắp xếp ghế theo hình nửa vòng tròn
  khiến ai sẵn lòng (làm gì)
  his criminal record does not dispose me to trust him
  lý lịch tội phạm của anh ta khiến tôi khó mà tin anh ta được
  dispose of somebody (something)
  vứt bỏ; tống khứ(ai, cái gì)
  he was forced to dispose of his art treasures
  ông ta buộc phải bán tống kho nghệ thuật quý giá của ông ta đi
  giải quyết, khử
  vị tổng thống đã tàn nhẫn khử các đối thủ của ông
  có sẵn(để sử dụng)
  có khối tài sản của cải

  * Các từ tương tự:
  disposed