Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nghiêng
  đất nghiêng về phía bờ biển
  cúi
  cô ta cúi đầu cầu nguyện
  khiến cho (ai) có chiều hướng (như thế nào đó)
  lòng thành thật của anh ta khiến tôi tin anh ta
  có chiều hướng, có ý thiên về
  nó có chiều hướng làm biếng
  Danh từ
  mặt nghiêng
  con đường dốc

  * Các từ tương tự:
  inclined, inclined plane, incliner