Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nghiêng
  chữ viết của chị ta nghiêng từ trái sang phải
  bức tranh nghiêng về bên trái
  (thường nghĩa xấu) trình bày thiên về (quan điểm nào đó)
  bài báo thiên về ủng hộ các nghiệp đoàn
  Danh từ
  hướng nghiêng; đường nghiêng
  quan điểm, cách nhìn
  bài xã luận đã có quan điểm chống nghiệp đoàn
  on a (the) slant
  nghiêng, không thẳng

  * Các từ tương tự:
  slanted, slanting, slantingly, slantingness, slantways, slantwise