Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  mặt nghiêng
  a 40° slope
  mặt nghiêng 40°
  dốc
  dốc núi
  dốc trượt tuyết
  the slippery slope
  Động từ
  nghiêng, dốc
  khu vườn dốc thoai thoải ra phía sông
  slope off
  (Anh, khẩu ngữ)
  chuồn, lỉnh

  * Các từ tương tự:
  slopewise