Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồi, gò, đống, ụ
  the house is on the side of a hill
  ngôi nhà ở trên sườn đồi
  tổ kiến
  ụ đất chuột chũi đùn lên
  a hill of beans
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  vật ít giá trị
  it's not worth a hill of beans
  cái đó chẳng có mấy giá trị
  old as the hill
  xem old
  over the hill!
  (khẩu ngữ)
  đã già
  up hill and down dale
  khắp nơi, mọi chốn
  chúng tôi đã chạy khắp nơi mọi chốn để cố tìm ra anh

  * Các từ tương tự:
  hill-billy, hill-station, hillbilly, hillfort, hilliness, hilling, hillness, hillo, hilloa