Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foothill /'fʊt,hil/  

  • Danh từ
    (địa lý) (thường số nhiều)
    đồi thấp ở chân dãy núi, thung