Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ụ đất, mô đất

    * Các từ tương tự:
    butter, butter-bean, butter-boat, butter-dish, butter-fingered, butter-fingers, butter-knife, butterball, buttercup