Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [look as if (as though)] butter would not melt in one's mouth
  làm ra vẻ đoan trang tốt bụng (nhưng kỳ thực không phải thế)
  like a knife through butter
  xem knife
  Động từ
  phết bơ vào (bánh mì); xào nấu với bơ
  know which side one's bread is buttered
  xem know
  butter somebody up
  xu nịnh ai, nịnh hót ai
  tôi đã thấy anh nịnh hót ông chủ!

  * Các từ tương tự:
  butter-bean, butter-boat, butter-dish, butter-fingered, butter-fingers, butter-knife, butterball, buttercup, butterfly