Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butter-dish /'bʌtədiʃ/  

  • Danh từ
    bình đựng bơ