Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dao dùng bơ trong bữa ăn