Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butter-fingered /'bʌtə,fiɳgəd/  

  • Tính từ
    vụng về,lóng ngóng