Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butterfly /'bʌtəflai/  

 • Danh từ
  con bướm
  (nghĩa bóng)
  người lông bông (không có công việc ổn định lâu dài)
  (số ít) (cách viết khác butterfly stroke)
  kiểu bơi bướm
  doing [the] butterfly
  bơi bướm
  have butterflies [in one's stomach]
  (khẩu ngữ)
  hồi hộp (trước khi làm việc gì)

  * Các từ tương tự:
  butterfly circuit, butterfly-nut, butterfly-screw