Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butterfly-screw /'bʌtəflai'skru:/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ốc tai hồng