Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butterfly-nut /'bʌtəflai'nʌt/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) tai hồng