Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều knives)
  con dao
  a table knife
  dao ăn
  sharpen a blunt knife
  mài con dao đã cùn
  get one's knife into somebody; have one's knife in somebody
  cố làm hại ai một cách hằn học
  like a knife through butter
  dễ dàng, trót lọt
  under the knife
  (cổ hoặc đùa) bị giải phẫu
  Động từ
  đâm bằng dao, cắt bằng dao
  nạn nhân đã bị đâm bằng dao vào ngực

  * Các từ tương tự:
  knife-board, knife-boy, knife-edge, knife-grinder, knife-machine, knife-polish, knife-rest, knife-sharpener, knife-switch