Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-board /'naifbɔ:d/  

  • Danh từ
    bàn rửa dao
    ghế nóc xe (ghế đôi kê theo chiều dọc trên nóc xe buýt)