Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lưỡi (dao, kiếm)
  con dao nhíp có năm lưỡi
  như razor-blade
  (nghĩa cũ) gươm, kiếm, tay kiếm
  mái (chèo), cánh (chong chóng)
  lá (phẳng và hẹp của một số cây)
  a blade of grass
  lá cỏ
  phiến (lá, cánh hoa)

  * Các từ tương tự:
  bladed