Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-switch /'naifswitʃ/  

  • Danh từ
    (điện học) cầu dao