Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-boy /'naifbɔi/  

  • Danh từ
    em bé rửa dao