Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-polish /'naif pɔliʃ/  

  • Danh từ
    phấn chùi dao