Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-rest /'naifrest/  

  • Danh từ
    giá để dao (ở bàn ăn)