Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chọc thủng, xuyên qua; khoét, dùi
  mũi tên xuyên qua vai nó
  ít dùi lỗ miếng da trước khi khâu
  cô ta có tai xỏ lỗ để đeo hoa tai
  tia đèn rọi xuyên qua màn trời tối
  nỗi đau của cô ta xuyên thấu tâm can của họ
  pierce through the jungle
  xuyên qua rừng rậm

  * Các từ tương tự:
  piercer